Interdisciplinary Innovation Institute

Czas na racjonalne myślenie o przyszłości!

Ważne jest, by budować nową jakość w podejściu do wiedzy z różnych dziedzin.
Analizujmy dowolne tematy, ale róbmy to świadomie i z głową, rozpatrując problem z wielu stron.
Odnośmy się krytycznie do własnej wiedzy, nieustannie ją weryfikując,
a zapewnimy jej dobrą, obiektywną jakość i przydatność w dążeniu do przetrwania, które to jest celem uniwersalnym.


Witaj cyfrowy wędrowcze.
Może trafiłeś/aś tu przez przypadek, bądź było inaczej.
Cieszymy się, że jesteś z nami.
Jeśli masz czas i potrzebę zmian, poświęć tej stronie chwilę, jest szansa, że będziesz chciał zostać dłużej.

Wraz z rokiem 2015 nasilił się mój niepokój dotyczący losów znanego nam świata.
Nasunęły się pytania:
Do jakiej przyszłości podążamy?
Gdzie zaprowadzą nas obecne skłonności?
Nasze dzisiejsze działania mają realne konsekwencje jutro.
Obserwując zamiary polityków, ale też postępowanie zwykłych ludzi, powiem wprost – NIE!
Nie zgadzam się!

Quasi-ekonomia i krótkowzroczny egoizm, nie mogą dalej kształtować cywilizacji.
Owszem, na bazie tego nasz świat bardzo się rozwinął, lecz koszty tego progresu rosną geometrycznie, nie zmniejszając ilości zagrożeń i tworzą nowe.
Jednocześnie pogłębia się nasza wiedza i możliwości jej weryfikacji.
Społeczeństwo, zarzucone informacjami z różnych mediów, nie radzi sobie z odfiltrowywaniem i przetworzeniem wiedzy.
Ludzie, którzy przywykli do myślenia, iż mają wszystko pod kontrolą, stają się zagubieni i zamknięci.
Internet w prosty sposób umożliwia dzielenie się opiniami i twierdzeniami zarówno tymi naukowymi, jak i para naukowymi.
Nic dziwnego, że można zaobserwować tendencje do irracjonalnego myślenia opartego na wybiórczych faktach.

Ponadto, wszelkie religie, starają się obronić swoje nieweryfikowalne założenia, poprzez niebezpieczne, lecz często udane próby wymuszenia myślenia, niezgodnego z logiką.
O ile światy duchowe, alternatywne rzeczywistości stanowią temat, którego nie powinniśmy zupełnie ignorować;
(jako że nie mamy z nim wiele stabilnych, niezależnych od nastawienia relacji),
powinny być one jednymi z ostatnich na liście priorytetów.
Groźny jest sposób postrzegania otoczenia przez ludzi, uzurpujących sobie prawo do „jedynej” prawdy.
Nakłanianie otoczenia do zmiany różnego od ich sposobu postrzegania, idąca za tym agresja, gdy jednak ich starania nie przynoszą oczekiwanych skutków.
Porażająca indoktrynacja dzieci, nauczanie kreacjonizmu, nie zważając najmniejszej uwagi na prawdę naukową!
Wyniszczanie środowiska, nieodwracalne szkody, ignorowanie konsekwencji nadmiernej eksploatacji złóż.
Wielkie farmy zwierząt, zła gospodarka żywieniowa, zatruwanie wód i zmniejszenie populacji ryb.
Globalne ocieplenie, duża produkcja odpadów, nad którą tracimy kontrolę. To tylko niektóre z problemów otaczającego nas świata.
Podobnie ma się z ideami, które niesie za sobą solipsyzm, absolutnie nieprowadzące do niczego postępowego.
Powyższe myślenie jest zamkniętym i ograniczonym systemem.

W zamian proponuję skupić się nad podtrzymaniem naszego istnienia (czymkolwiek ono jest) poprzez aktywne dążenie do przetrwania.
Dla odmiany ze światem fizycznym łączy nas nie tylko pięć zmysłów,
ale również związki przyczynowo skutkowe, uniwersalność i powtarzalność,
której na próżno szukać w jakimkolwiek systemie religijnym czy magicznym.
Oczywiście, nauka nie jest perfekcyjna, ale mamy narzędzia do jej ulepszania;
możemy gromadzić i poprawiać wiedzę, tworzyć nowe rozwiązania i technologie;
tłumaczyć fenomeny przyrody, jak i zakamarków umysłu w sposób konsystentny,
tak abyśmy mogli na bieżąco dostosowywać się do zmian, efektywnie dążąc do przetrwania.
Nie tylko moja potrzeba szerzenia dobrej alternatywy, ale i osób z mojego otoczenia, dało tchnienie w zapoczątkowaniu tej strony.

Mam nadzieję, że i TY przyłączysz się do nas.


„Testuj idee, poprzez eksperymenty i obserwacje.
Twórz na ideach, które przejdą testy.
Odrzucaj idee, które zawodzą.
Śledź dowody, gdziekolwiek cię doprowadzą i kwestionuj wszystko.
Zaakceptuj te zasady, a wszechświat stanie u twych stóp”.

Neil deGrasse Tyson - „Cosmos: A Spacetime Odyssey”

Time for rational thinking about the future!

It's important to build new quality in our approach to different fields of knowledge.
Let us analyze any topic but we must be mindful and sensible; approaching the problem from different angles.
Let us apply a good dose of skepticism to our knowledge and verify it on regular basis so we can guarantee it is objective, of a good quality,
and be useful in our pursuit of survival, which is our universal goal.


Welcome, digital traveler.
Maybe you've come here by chance or something else.
We are glad you are with us.
If you have time and need of making changes, take a moment; there is a chance that you will want to stay longer.

By 2015 my anxiety about the fate of the world we know has intensified.
The questions raised:
What future do we heading to?
Where will the current tendencies lead us?
Our actions today have real consequences tomorrow.
Watching the intentions of politicians but also the conduct of ordinary people I'm going to put this straight: NO!
I do not agree!

Quasi-economics and short-sighted selfishness can not be allowed to shape civilisation any further.
Yes, based on them our world has developed quite well but the costs are of geometric progression, yet without reducing the number of threats and creating new ones.
At the same time we expand our scientific knowledge and possibilities of its verification. The society flooded with information from various media can’t cope with the filtering and processing this knowledge. People who have used to think that they have everything under control become lost and confused. The Internet makes it easy to share opinions and statements, both scientific and parascientific. It is not surprising that trends in irrational thinking based on selective facts are being observed.

Moreover, all religions try to defend their unfalsifiable assumptions through dangerous but often successful attempts to force the thinking process that is incompatible with logic. While spiritual worlds or alternative realities are a topic we should not ignore completely (as we do not have a lot of stable independent relations with it), they should be ones at the bottom on the priority list. It is a dangerous way to perceive the world by people who usurp the right to the "one" truth. Encouraging the environment to change from the way they perceive it, and the aggression that follows, but their efforts do not bring the expected results. Shocking indoctrination of children, teaching creationism, ignoring the scientific truth! Environmental destruction, irreparable damages, ignoring the consequences of over-exploitation of mineral deposits. Giant animal farms, poor food economy, water pollution and fish population reduction. Global warming, enormous waste production we have lost control over. These are just some of the problems of the world around us. Similarly, there are ideas that carry solipsism, leading to absolutely nothing progressive. The above thinking is a closed and restricted system.

In return, I propose to focus on sustaining our existence (whatever it is) through active pursuit of survival. For the change, we are connected with the physical world not only through the five senses but also through causal relationships, universality and repeatability which in vain are to be sought in any religious or magical systems. Of course, science is not perfect, but we have tools for improving it; We can collect and enhance knowledge, create new solutions and technologies; Explain natural phenomena as well as the deep recesses of our minds in a consistent way, so we can keep adapting to changes, striving for survival efficiently. It was not only my need of promoting good alternatives but also the people in my environment that gave me an inspirational breath with launching this site.

I hope you join us as well.


"Test ideas by experiment and observation.
Build on those ideas that pass the test.
Reject the ones that fail.
Follow the evidence wherever it leads
and question everything.
Accept these rules, and the universe will be at your feet."

Neil deGrasse Tyson - „Cosmos: A Spacetime Odyssey”